X
ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG TP HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG NAM VIỆT NHẬN ỦY QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH ĐỂ LIÊN HỆ TRƯỜNG CŨ HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ NHẬP HỌC.

Thông báo về Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn

3646 Lượt xem

 

   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                                                                        ----------------------------------------------                 

               --------------------

       Số : 295/CV-CĐGD                                                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Về hướng dẫn sơ kết hoạt động

công đoàn năm học 2016 -2017

         

                                       Kính gửi :  - Công đoàn Giáo dục các quận, huyện;

                                                       - Công đoàn các trường THPT, TCCN, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc;

                                                       - Công đoàn các Trung tâm GDTX quận, huyện.

 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Thành phố hướng dẫn các đơn vị sơ kết hoạt động công đoàn năm học 2016 -2017, cụ thể như sau :

A. Nội dung báo cáo :

I. Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NGNLĐ) của đơn vị học kỳ I

Nêu rõ đặc điểm, tình hình và những thuận lợi, khó khăn (chủ quan, khách quan) của địa phương, đơn vị tác động đến đội  ngũ NGNLĐ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công đoàn

- Tổng số NGNLĐ đến thời điểm 15/12/2016.

- Tổng số đoàn viên công đoàn :

+ Biến động về số lượng/ chất lượng đoàn viên công đoàn học kỳ I

+ Nghỉ chế độ, kết nạp mới bổ sung.

- Diễn biến tư tưởng, thái độ của đội ngũ trước tình hình chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của thành phố; đời sống, thu nhập, việc làm,...

Quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của công đoàn trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động công đoàn trong học kỳ I

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn 

1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

- Đánh giá về công tác triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I của đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền đồng cấp, nội dung công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện) :

+ Công tác hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ NGNLĐ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, trong công tác, trong tư tưởng, tình cảm,…

+ Các đề xuất và tác động trở lại của các tổ chức, đoàn thể, với các cơ quan quản lý khác nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng NGNLĐ một cách kịp thời.

+ Chính sách đặc thù của đơn vị, địa phương trong phạm vi quyền và lợi ích của NGNLĐ.

+ Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động.

- Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 08 quy định về chế độ giảm trừ giờ dạy, tiết dạy cho giáo viên, giảng viên làm cán bộ công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập theo Điều 24 Luật Công đoàn 2012; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện và đề xuất của đơn vị.

2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện) :

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của công đoàn (nội dung, giải pháp, thời gian, kết quả đạt được);

- Tuyên truyền về công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD (nội dung, giải pháp, thời gian, kết quả đạt được);

- Tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học. (nội dung, giải pháp, thời gian, kết quả đạt được).

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện) :

- Tên, nội dung các phong trào thi đua, nơi phát động; giải pháp triển khai cụ thể; mức độ phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa phương, cơ sở; kết quả đạt được;

- Tên, nội dung các cuộc vận động, nơi phát động; giải pháp triển khai cụ thể; mức độ phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa phương, cơ sở; đánh giá kết quả;

- Đánh giá về việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục;

- Triển khai và kết quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể. (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện) :

- Những điểm mới về nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đã thực hiện. Kết quả và kinh nghiệm tổ chức thực hiện;

- Các giải pháp đã thực hiện và kết quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Kết quả về công tác phát triển đoàn viên, đảng viên;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn;

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học.

5. Về công tác nữ công

Đánh giá về công tác chỉ đạo, triển khai và các giải pháp đã thực hiện nội dung này trong học kỳ I tại đơn vị. Kết quả cụ thể (trong đó nêu rõ những nội dung phối hợp với chính quyền đồng cấp, những nội dung mà công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện) :

- Việc triển khai các phong trào, chương trình công tác nữ công; kết quả và kinh nghiệm tổ chức hoạt động; những cách làm sáng tạo trong công tác nữ công; 

- Cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý, nữ cán bộ nghiên cứu khoa học;

- Mục tiêu, nội dung, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020.

6. Về hoạt động đối ngoại

- Biện pháp và kết quả tham gia, phối hợp với chính quyền duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần đẩy nhanh hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Công đoàn tổ chức và công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm giáo dục trong nước, trong khu vực và quốc tế v.v...

7. Về công tác kiểm tra

Hoạt động kiểm tra của công đoàn và của UBKT công đoàn; tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; đánh giá kết quả thực hiện.

8. Về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Công tác thu chi, sử dụng nguồn tài chính công đoàn.

- Kết quả phối hợp với chính quyền trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NGNLĐ; những khó khăn, tồn tại, bất cập.

III. Đánh giá chung

- Những ưu điểm đã đạt được;

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;

- Biện pháp khắc phục;

- Những đề xuất, kiến nghị.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn học kỳ II, năm học 2016 - 2017

- Dự báo tình hình, biến động về: cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn, các điều kiện chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến công tác công đoàn của đơn vị trong học kỳ II.

- Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và giải pháp tổ chức thực hiện trong học kỳ II.

B. Về số liệu thống kê :

- CĐGD Thành phố chuyển mẫu số liệu thống kê cho các đơn vị (đính kèm theo công văn hướng dẫn này tại Website : WWW.hcm.edu.vn.

Đề nghị đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về CĐGD Thành phố theo địa chỉ : Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, đồng thời gửi theo email:  tvthai.sgddt@tphcm.gov.vn hoặc cdgdtphcm@congdoantphochiminh.org.vn. Hạn chót ngày 20/12/2016 để tổng hợp báo cáo cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thực hiện việc sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thông tin về Văn phòng CĐGD Thành phố (Đ/c Trần Vĩnh Thái, ĐT: 08.38299.667 hoặc 0913.913.492) để được giải quyết./.

 

 

 Nơi nhận:

  - Như trên (để t/h);

  - Các ban CĐGDTP (để P/h);

  - Lưu VP.

          TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                       CHỦ TỊCH

 

                                                                   (đã ký)

 

 

                                                           Nguyễn Hữu Hùng

Ghi chú :

      Công đoàn Giáo dục Thành phố KHÔNG TIẾP NHẬN các báo cáo sau :

- Báo cáo số liệu hoạt động được điền bằng chữ viết tay  vì không thể kiểm tra số liệu và tổng hợp được.

- Báo cáo số liệu được thực hiện trên file tự thiết kế, không phải file của CĐGDTP cung cấp do đã làm mất các hàm kiểm soát được cài đặt sẵn nên không tổng hợp được.

- Đơn vị nào vi phạm xem như không có báo cáo.

http://thptnamviet.edu.vn/upload/ckfinder/files/CV%20HD%20BAO%20CAO%20SO%20KET%20HK%201%20NH%202016-2017.docx

 

Tin tức khác

Tiêu điểm
Facebook
Về đầu trang